TILL GRUPPEN

-Människor mår bra, utvecklas och lär sig genom trygghet och gemenskap  i en grupp

Vi lever i en speciell tid


En tid med digitalisering, globalisering och distraktion. Bara under en enda arbetsdag finns det oändligt många små saker som kan distrahera dig och få dig att tappa fokus, tid och potential; mail, notiser, sociala medier, kollegor i ett öppet landskap, möteskultur, globaliseringshastighet osv. Distraktion är något var och en av oss behöver hantera dagligen. Vi leds lätt in i aktiviteter vi inte hade tänkt att göra, vi uppmanas att stanna kvar vid aktiviteter som tar mer av vår tid än vad vi hade avsatt. Vi missleds att tro att det viktigaste är det som är mest bråttom. Vi upplever minskad egenmakt trots mer flexibilitet i arbetet, vi upplever mer stress trots att vi styr mer av vår tid själva. Allt detta kan härledas till distraktionseffekten. Vår uråldrigt konstruerade hjärna som svarar an på stimuli så gott den kan, sorterar och filtrerar och reagerar. Vi lever idag i en tid där hjärnan behöver tränas alltmer medvetet för att hänga med i den utveckling som vi genomgår. Teknologiskt så utvecklas vi exponentiellt. Vår hjärna gör inte det. Men idag vet vi att hjärnan är plastisk (förändringsbar) och att den kan förändras mycket bara över en enda livstid. Det som krävs är träning och åter träning. Träning för att stärka upp önskvärda banor och samband i hjärnan. Vi behöver blicka inåt.. Arbeta med vår inre teknologi .

 
 

Det finns många typer av ledarskap. Den typ av ledarskap jag främjar i mitt arbete är ett ledarskap inifrån och ut. Det får individerna och gruppen att utvecklas och ta ett allt större ansvar och hämta insikter i sig själva. Ett inre ledarskap handlar om förmågan att känna till och kunna manövrera sin inre teknologi för att på bästa sätt ge förutsättningar för gruppen att fungera väl. Tillsammans med tydliga ramar, en gemensam riktning och ett ledarskap som utgår från mänsklig kontakt, sårbarhet och ömsesidigt lärande kan både ledaren och gruppmedlemmarna lära sig både om sig själva och varandra på ett sätt som får de att växa och utvecklas. Förutsättningen är trygghet.

Precis som i ett samtal är grunden för en grupps utveckling, effektivitet och skapandekraft trygghet. Om gruppmedlemmarna känner sig trygga med sig själva, sin egen roll och vad de själva och andra kan bidra med skapas en dynamisk grupp. Att arbeta med gemenskap är viktigt.  Gemenskap är den kraft som bidrar till förändring och transformation. Det är vår mänskliga förmåga att samarbeta i komplexa system som gjort att vi människor har utvecklats till det vi är idag. Vi är sociala djur som vill tillhöra. Vi vill bli speglade av andra och känna gemenskap. Det är något vi alla kan och strävar efter att göra. Att arbeta med gemensamma värderingar och riktning och att ha tydliga ramar ökar känslan av gemenskap och trygghet.  Med detta som grund kan vi skapa vad som helst tillsammans.


 

Det finns många olika samtalsmetoder och coachning tekniker. Gemensamt för de alla är relationen. Det är grunden på vilken du bygger ett förtroende. Någonting hållbart. Om vi får till en trygg grund mellan alla parter kan samtalet utvecklas och både svåra ämnen och förändringsarbete kan tas upp.  En viktig ingrediens i ett bra samtal är alltså trygghet som skapas genom förtroende och tillit. En annan viktig ingrediens är närvaron, den medvetna närvaron som gör att jag använder min förmåga att både kunna observera mig själv, den andre och det som händer i rummet. Den tredje ingrediensen är nyfikenheten och öppenheten inför den andre. När vi möts i med dessa förutsättningar kan själva mötet i sig kännas helande. Vi ger varandra energi!


 

METODER

Här nedan beskrivs kortfattat några av de tekniker som jag arbetar med.

MI
motiverande samtal

(MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Samtalet utvecklas utifrån ett förtroende och empatiskt lyssnande. Metoden bygger på vetskapen om att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring. När vi får fatt i personens egen förändrings-benägenhet  och inre motivation är chansen mycket större att förändring kommer att ske och vara bestående.

LÖSNINGS
FOKUSERAD
samtalsmetodik

Handlar om att tillsammans med klienten eller personen beskriva/upptäcka hur de vill ha det i framtiden när det problem som de tar upp är löst. Det handlar också om att ta vara på det som redan fungerar och hur de kan använda detta i nya situationer och att mäta de framsteg som de faktiskt gör i den riktning som är viktig för de.

NVC
non violent communication

Är en kommunikationsmodell som skapades runt 1970 av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Han utvecklade sin modell utifrån sitt arbete med grupper inom näringslivet, offentliga organisationer och etniska minoriteter i USA. Metoden handlar om att medvetandegöra känslor, önskningar och behov och skilja på dessa. Rosenberg såg nämligen att  människor han mötte ofta inte var tillräckligt medvetna om dessa och att det skapade mycket konflikt. Metoden är ämnad att tydliggöra kommunikation och stärka empatiska band mellan människor då de lär sig att kommunicera dessa känslor, önskningar och behov.

Här nedan beskrivs kortfattat act och värderingsarbete som metod att arbeta med grupper samt ramar som stärker en grupps samhörighet.

RAMAR
för trygghet

Bortom det tydliga ledarskapet finns andra knep som skapar ramar och förutsättningar för att  ta fram trygghet och gemenskap i en grupp Att använda sig av cirkeln där alla i rummet blir inkluderade och sedda är en annan viktig förutsättning. Att låta var och en tala utan att värdera eller döma är också ett sätt att skapa ett närvarande och tillåtande utrymme för reflektion och lärande. Att berätta om tidsramar och förhållningsregler i rummet är alltid viktigt. Dessa och många fler förhållningssätt och övningar kommer att skapa en trygg grund för gruppen att utvecklas i.

ACT
acceptance and commitment training

Act är från början en psykoterapiform som numera används även inom arbetslivet eller som prevention av stress och psykisk ohälsa i olika sammanhang och då brukar man använda uttrycket Acceptance and Commitment ­Training för att förtydliga att det inte är regelrätt psykoterapi. Act handlar mycket kortfattat om två saker; 1. Identifiera vad man tycker är riktigt viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot vad man tycker är viktigt i livet. Genom att arbeta med värderingar, commitement och ta faktiska steg i den riktningen (som är en del av actmetodiken) hamnar gruppens gemensamma nämnare i fokus och gruppen blir starkare och kan utvecklas. Både individerna och gruppen som helhet påverkas. 

Här nedan skrivs kortfattat om grupprocessen och vad ett inifrån ledaerskap kan betyda.

GRUPP
process

Gruppprocess är den process gruppen går igenom för att utvecklas från att vara i ett stadie av att lära känna varandra och sig själva till att bli en grupp som mer självgående kan arbeta mot tex gemensamma mål. Mycket av forskningen på grupper kommer genom militärens forskning på vad en välfungerande grupp har gemensamt. Det finns flera olika typer av modeller och vidareutveckling av tex FIRO Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Att ha vetskap om att det finns olika faser som en grupp kan gå igenom ger trygghet till en ledare som kan se och följa mönstrena oach arbeta aktivt med dessa.

INIFRÅN
ledarskap

Inifrån ledarskapet handlar om att du använder dig själv och dina förmågor och samtidigt väljer att bli speglad av gruppen för att se det du ännu inte ser om dig själv och utvecklas. Det är ett ödmjukt förhållningssätt som synar illusion och makt. Du tar ansvar för ditt uppdrag och använder din inre teknologi och kunskapen om den för att utföra ditt uppdrag som ledare på ett så medvetet och balanserat sätt som möjligt.

-Tillsammans bygger vi världen